حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده اصلی
دانشگاه عالی دفاع ملی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان ملی بهره وری ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)