«نکات مهم جهت ارسال مقاله»


1) مقاله ارسال شده نباید به نشریه یا همایش دیگری ارسال شده باشد.

2) حجم مقالات حداقل 8 صفحه و حداکثر 22 صفحه باشد و مقالات کمتر و بیشتر از این حجم پذیرفته نخواهد شد.

3) ساختار مقاله می‌بایست شامل بخش‌های زیر باشد

  • چکیده و واژگان کلیدی
  • مقدمه (شامل بیان مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش)
  • مبانی نظری و پیشینه تجربی
  • روش پژوهش
  • یافته‌های پژوهش
  • جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

4) اطلاعات نویسندگان به‌طور کامل در مقاله و سامانه همایش قرار داده شود.

5) مقاله می‌بایست از پژوهش‌های داخلی و خارجی بهره برده و ارجاع درون‌متنی و پایان‌متنی بر اساس روش APA انجام گیرد.

6) مقالات حتماً می‌بایست از طریق بارگذاری در سامانه همایش ارسال گردد.